SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

pre Kontaktný formulár a Žiadosť o cenovú ponuku pre web: www.fotomoni.sk

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Odoslaním vyplneného kontaktného formulára udeľujem prevádzkovateľovi:

Mgr. Monika Klučiarová FotoMoni, miesto podnikania: J. C. Hronského 1173/15, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO: 48 037 851, DIČ: 1078184151, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, č.: 430-49736 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, telefón, Email.

Účelom poskytnutia osobných údajov je kontaktovanie prevádzkovateľa – profesionálnej fotografa za účelom získania informácií ohľadne činnosti prevádzkovateľa – ako profesionálneho fotografa, t.j. získanie informácií z platného Cenníka fotografa, resp. získanie informácií ohľadne dostupnosti fotografa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodný, vážny,  konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky, dotazu, žiadosti. V prípade, že na základe dotazu z kontaktného formulára dôjde k podpísaniu Zmluvy medzi prevádzkovateľom – ako fotografom a dotknutou osobou, ako zákazníkom, bude prevádzkovateľ, ako profesionálny fotograf, postupovať pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona  o ochrane osobných údajov.

Pred udelením súhlasu beriem na vedomie, že:

  1. moje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujem, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
  2. ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie o tom, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
  3. cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
  4. nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania
  5. svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: fotomoni@fotomoni.sk

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:

  • poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu fotomoni@fotomoni.sk  alebo telefonicky +421 917 577 914.